Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Pohoří Tisk Email

     obr zasedani  VÝPIS USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 7. 4. 2015 OD 18:00 HODINUsnesením č. 1

zastupitelstvo obce Pohoří určuje ověřovateli zápisu Ing. Petru Adámkovou a Martina Čížkovského a zapisovatelem Marcelu Daňkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 7                 Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 2

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů kontrolního výboru
 • jmenování členů stavební komise
 • jmenování členů kulturní komise

 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

IV) Plán práce zastupitelstva na volební období 2015 – 2018

V) Diskuze


Výsledek hlasování:

Pro 7                 Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 3

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje do funkce místostarosty MVDr. Janu Paulovou CSc.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                    Zdrželi se 1 – Jana Paulová

 

Usnesením č. 4

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje do funkce starosty Miroslava Králíka.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Miroslav Králík

 

Usnesením č. 5

zastupitelstvo obce Pohoří zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:

Pro 7                 Proti 0                   Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 6

zastupitelstvo obce Pohoří volí předsedou finančního výboru Ing. Petru Adámkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Ing. Petra Adámková

 

Usnesením č. 7

zastupitelstvo obce Pohoří volí členy finančního výboru Ing. Irenu Čížkovskou a Jiřího Novotného.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Jiří Novotný

 

Usnesením č. 8

zastupitelstvo obce Pohoří volí předsedou kontrolního výboru Miroslavu Adamcovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Miroslava Adamcová

 

Usnesením č. 9

zastupitelstvo obce Pohoří volí členy kontrolního výboru Lukáše Chrudimského a Josefa Červenku ml.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Lukáš Chrudimský

 

Usnesením č. 10

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje členy stavební komise Vladimíra Červenku st., Karla Zvelebila ml. a Radka Chrudimského.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Radek Chrudimský

 

Usnesením č. 11

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje členy kulturního komise Martina Čížkovského, Františka Chaloupku a Martinu Králíkovou.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 0                   Zdrželi se 1 – Martin Čížkovský

 

 

Usnesením č. 12

1) zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:

 

starosta                                                                         17.945 Kč

místostarosta                                                                 10.538 Kč

předseda výboru nebo komise                                         1.655 Kč

člen výboru nebo komise                                                1.334 Kč

 

2) zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bud odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Výsledek hlasování:

Pro 6                 Proti 1 – Jiří Novotný         Zdrželi se 0

 

obr zasedani
 VÝPIS USNESENÍ 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 16. 4. 2015 OD 18:00 HODIN


Usnesením č. 13

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Pohoří na rok 2015 – 2018.

Výsledek hlasování:

Pro 7                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 Usnesením č. 14

zastupitelstvo schvaluje rozpočet mateřské školy Pohoří, příspěvkové organizace na rok 2015 v celkové výši 459 000 Kč. 115 000 Kč bude pokryto ze školného a 344 000 Kč transferem z rozpočtu obce. Zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu stanovení maximálních nákladů na energie ve výši 107 000 Kč. Pověřuje starostu a ředitelku k doplnění podpisů na listinu se závaznými ukazateli pro MŠ.

Výsledek hlasování:

Pro 7                     Proti 0                    Zdrželi se 0

 Usnesením č. 15

zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Pohoří na rok 2015 v paragrafovém znění (závaznými ukazateli jsou kapitoly – paragrafy), a to ve výši:

Rozpočtové příjmy: 5 992  tis. Kč

Rozpočtové výdaje: 7 642 tis. Kč

Financování (splátky jistiny úvěru): 204 tis. Kč

Deficit rozpočtu ve výši 1 854  tis Kč bude pokryt úsporami z předchozích let, které jsou k dispozici na bankovních účtech obce.

Výsledek hlasování:

Pro 7                     Proti 0                    Zdrželi se 0

 Usnesením č. 16

zastupitelstvo pověřuje starostu k vyžádání dodatečné kontroly hospodaření a revize zprávy KÚ o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Výsledek hlasování:

Pro 7                     Proti 0                    Zdrželi se 0

Usnesením č. 17

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje pravomoc starosty nakládat s finančními prostředky v rámci rozpočtu do výše 50 000 Kč bez schválení OZ za splnění podmínky informovat zastupitele na nejbližším pracovním zasedání.  Schvaluje rozsah kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření následovně:

1) Navýšení daňových a nedaňových příjmů rozpočtu a přijatých dotací bez omezení výše.

 

2) Navýšení závazného ukazatele výdajů do výše 100 000 Kč mezi jednotlivými VZ. Toto navýšení musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu.

3) Navýšení závazného ukazatele o částku vyšší než 100 000 Kč v případech, kdy by se jednalo o výdaj nutný k zajištění chodu obce, nebo jí přímo zřízené organizace, v případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále v případě potřeby úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy rozpočtové opatření je nezbytné, ale má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Výsledek hlasování:

Pro 7                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 18

zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje pana Petra Semeckého organizací těžby a prodeje obecního dřeva a pana Lukáše Chrudimského organizací chodu ubytovny v rámci hospodářské činnosti obce.

Výsledek hlasování:

Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 1 – Lukáš Chrudimský

 

obr zasedani
VÝPIS USNESENÍ 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 18. 6. 2015 OD 18:00 HODIN 

Usnesením č. 19

zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný jednací řád obce Pohoří dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:

Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0


Usnesením č. 20

zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2 provedené v rámci pravomocí starosty. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se navýšily rozpočtové výdaje o1.605 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0


Usnesením č. 21

zastupitelstvo ukládá MVDr. Janě Paulové, jako určenému zastupiteli, spolupracovat s pořizovatelem územního plánu.

Výsledek hlasování:

Pro 5                     Proti 0                    Zdrželi se 1 – Dr. Paulová

 

Usnesením č. 22

zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Pohoří příspěvkové organizace za rok 2014 v předloženém znění a skladbě. Současně schvaluje převedení zůstatku do rezervního fondu k pokrytí ztráty z roku 2013.

Výsledek hlasování: Pro 6                Proti 0                    Zdrželi se 0

 

 Usnesením č. 23

zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Pohoří za rok 2014 v předloženém znění a skladbě.

Výsledek hlasování:            Pro 6                     Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 24

vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření obce ze strany Krajského úřadu, které bylo možno odstranit až schválením nového rozpočtu, což bylo vzhledem k situaci po volbách až v roce 2015 – po přezkoumání hospodaření a obdržení zprávy Krajského úřadu za rok 2014, zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Pohoří za rok 2014 s výhradou.

Výsledek hlasování:            Pro 6                     Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 25

zastupitelstvo obce Pohoří ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy o daru 200.000 Kč s panem Semeckým. Dar bude využit k dobudování větve č. 5 místní komunikace na pozemcích parc.č. 739/1 ve vlastnictví Obce a pozemcích parc.č. 32/26 a 32/22 ve vlastnictví Aleše Nozara a SJM Kamila Bárty a Jany Bártové v k.ú. Pohoří dle smlouvy.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 26

zastupitelstvo obce Pohoří ukládá starostovi zajistit zpracování návrhu smlouvy dle následujících podmínek:

Po volbách došlo k dílčí dohodě mezi obcí a majiteli přilehlých pozemků parc. č. 289/4, 289/5, 289/6, 289/7 o dostavbě větve č. 11, která se nachází na pozemku č. 289/1. Zároveň došlo k dohodě mezi Obcí Pohoří a paní Novotnou o částečné dostavbě větve č. 1 a větve č. 1, která se nachází na pozemcích číslo 43/6, 40/4, 39/13, 39/17, 39/18.

Strany se dohodly na následujícím řešení:

Obec zajistí povolení předčasného užívání komunikace do 2 měsíců od podpisu smlouvy – nutnost podpisu všech majitelů pozemků.

Obec zajistí finální povrch komunikace na pozemcích 289/1, 43/6, 40/4, 39/13, 39/17, 39/18 a následně kolaudaci do 1,5 roku od data předčasného užívání komunikace.

Obec zajistí výběrové řízení na zhotovitele finálního povrchu komunikace.

Paní Novotná daruje pozemky parc. č. 289/1, 43/6, 40/4, 39/13, 39/17, 39/18 do 1 roku po vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání komunikace obci, zaplatí příspěvek do 1 měsíce od data vydání rozhodnutí o předčasném užívání komunikace.

Majitelé pozemků parc. č. 289/4, 289/5, 289/6, 289/7 a paní Novotná nebo jejich zástupci se budou účastnit výběru prováděcí firmy jako členové hodnotící komise.

Rodina Novotných zaplatí příspěvek za pozemky parc. č. 39/3, 39/7, 39/8, 39/11, 39/12, 39/14 a 39/15 na dostavbu části větve č. 1.

Majitelé pozemků parc. č. 289/4, 289/5, 289/6, 289/7 zaplatí příspěvek na dobudování větve č. 11 na pozemku č. 289/1.

Obec Pohoří zaplatí příspěvek na dobudování povrchu komunikace na pozemcích č. 27/13 a 36/2.

Výše příspěvků všech zúčastněných bude vypočtena dle nejnižší nabídkové ceny, která vzejde z výběrového řízení, zaokrouhlena směrem vzhůru na celé desetitisíce korun. Úhrada těchto příspěvků na účet obce proběhne nejpozději do 1 měsíce od data vydání rozhodnutí o předčasném užívání komunikace.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 27

zastupitelstvo obce schvaluje ukončení výběrového řízení na dodavatele projektu na opravu komunikace Skalsko a ukládá starostovi vyhlášení nového výběrového řízení.

Výsledek hlasování: Pro 6                                Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 28

zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy s firmou Stavební sdružení M&V&M Martin Mašek z Kamenného Přívozu IČ: 12559113 na zakázku malého rozsahu „Zhotovení kontrolní šachty u č.p. 51 v Chotouni“ ve výši 72.387,04 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 29

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty o dluhu paní Zuzany Bierhanslové, která má podle platebního rozkazu z r. 2008 čj. 18 RO 328/2008-9, usnesení o exekuci zaplatit obci 101.750 Kč a usnesení ze dne 6. 4. 2009 č.j. 27 Nc 9622/2009-6 náhradu nákladů řízení ve výši 13.455,20 Kč. Okresní soud Praha-východ dne 23. 2. 2015 čj. 27 Nc 9622/2009-19 rozhodl o zastavení exekuce pro nedostatek majetku povinné Bierhanslové. Zastupitelstvo schvaluje zastavení dalšího vymáhání pohledávky za Zuzanou Bierhanslovou resp. všech dosud splatných pohledávek, protože náklady spojené s dalšími exekucemi by nebyly účelně vynaloženy vzhledem k její předluženosti.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

obr zasedani
VÝPIS USNESENÍ 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 1. 9. 2015 OD 18:00 HODIN


 

Usnesením č. 30

zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostu podpisem smlouvy s majiteli pozemků parc. č. 289/4 panem Vlastimilem Růtem, č. 289/5 panem Pavlem Krištůfkem, č. 289/6 Mgr. Jiřím Rohanem, č. 289/7 paní Kateřinou Krištůfkovou o poskytnutí finančního příspěvku na dobudování větve č. 11 na pozemku č. 289/1, který odpovídá alikvótní částce na finální úpravu povrchu místní komunikace v porovnání s rozlohou jejích pozemků, které sousedí s místní komunikací.

Obec Pohoří zaplatí příspěvek na dobudování povrchu komunikace na pozemku č. 27/13.

Majitelé pozemků parc. č. 289/4, 289/5, 289/6, 289/7 a paní Novotná nebo jejich zástupci se budou účastnit výběru prováděcí firmy jako členové hodnotící komise.

Výše příspěvků všech zúčastněných bude vypočtena dle nejnižší nabídkové ceny, která vzejde z výběrového řízení, zaokrouhlena směrem vzhůru na celé desetitisíce korun. Úhrada těchto příspěvků na účet obce proběhne nejpozději do 6 měsíců od data vydání rozhodnutí o předčasném užívání komunikace.

Výsledek hlasování:            Pro 7                      Proti 0                    Zdrželi se 0 


Usnesením č. 31

zastupitelstvo obce Pohoří:

 • bere na vědomí finanční ztrátu obce spočívající v tom, že za odprodané akcie Středočeské energetické, a.s. v počtu 122 ks obec nedostala finanční plnění, a tím snížení majetku obce o 361.425 Kč
 • ukládá starostovi, aby s účetní obce zajistil nápravu v účetní evidenci a evidenci majetku obce

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 1 – Ing. Adámková

 

Usnesením č. 32

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Pohoří č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v navrženém znění.

Výsledek hlasování:         Pro: 7                      Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 33

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 24 na pozemcích parc. č. 711/5 a 711/19 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude prověřován v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro: 0                     Proti: 7                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 34

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 25 na pozemku parc. č. 32/27 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude prověřován v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb, s tím, že daná část pozemku bude zařazena do plochy typu sady a zahrady, nebo do plochy k bydlení (konkrétní řešení bude stanoveno až v rámci zpracování nového ÚP).

Výsledek hlasování:            Pro: 7                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 Usnesením č. 35

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 26 týkající se pozemku parc. č. st. 610 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude prověřován v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. s tím, že zastavěné území zahrnuje všechny pozemky zapsané v KN.

Výsledek hlasování:            Pro: 7                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 Usnesením č. 36

zastupitelstvo obce Pohoří ukládá starostovi vyhlásit záměr na pronájem pozemků č. 597/1 a 577/2 za hrází rybníka Markvart v k.ú. Pohoří u Prahy.

Výsledek hlasování:            Pro: 7                     Proti: 0                   Zdržel se: 0 

 

obr zasedani


 


VÝPIS Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 1. 12. 2015 OD 18:00 HODIN


 


Usnesením č. 37

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 27 na změnu začlenění pozemků parc. č. 173 a 168/8 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. za předpokladu, že plocha umožní rozšíření stávajících staveb, ale ne výstavbu dalšího rodinného domu.

Výsledek hlasování:            Pro 0                      Proti 6                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 38

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 27 na změnu začlenění pozemků parc. č. 173 a 168/8 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 39

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 28 na změnu začlenění pozemků pozemku parc. č. 521 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:         Pro: 0                      Proti: 5                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)

 

Usnesením č. 40

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 28 na změnu začlenění pozemků pozemku parc. č. 521 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)

 

Usnesením č. 41

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 29 týkající se pozemku parc. č. st. 562/1 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. s tím, že pozemek zůstane bez možnosti bydlení.

Výsledek hlasování:            Pro: 0                     Proti: 5                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová

 

Usnesením č. 42

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 29 týkající se pozemku parc. č. st. 562/1 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)

 

Usnesením č. 43

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 30 týkající se pozemku parc. č. 469/1 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro: 0                     Proti: 5                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)


Usnesením č. 44

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 29 týkající se pozemku parc. č. 469/1 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Výsledek hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)

 

Usnesením č. 45

zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 597/1 a 597/2 s panem Gunárem za cenu v místě a čase obvyklou, a to 12 Kč/m2 na dobu 3 let a 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem pastvy koní. Nájem bude splatný předem vždy do 15. ledna. Návrh smlouvy připraví JUDr. Jůzlová.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 46

zastupitelstvo souhlasí s nabídkou daru pozemků p. č. 578/9 i dílu a odděleného dle GP z poz. p. č. 576/5 v k. ú. Pohoří u Prahy a ukládá starostovi obce uzavřít s p. Jiřím Novotným smlouvu darovací s tím, že administraci a správní poplatek hradí obec.

zastupitelstvo osvobozuje p. Ilonu Novotnou od povinnosti uhradit místní poplatek podle vyhlášky obce Pohoří č. 3/2012 ve vztahu k poz. parc. č. 577/3 a st. parc. č. 110 v k. ú. Pohoří u Prahy; dále zastupitelstvo osvobozuje p. Jiřího Novotného od povinnosti uhradit poplatek podle vyhlášky obce Pohoří č. 3/2012 ve vztahu k poz. parc. č. 576/5 a st. parc. č. 549.

zastupitelstvo ukládá starostovi, aby s manžely Novotnými uzavřel smlouvu o osvobození od místního poplatku, která nabyde účinnosti dnem, kdy obec Pohoří bude vlastníkem pozemků, které jí p. Jiří Novotný a p. Ilona Novotná darují. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 194 ze dne 19. 8. 2015, které nebylo z technických důvodů naplněno.

Výsledek hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (J. Novotný)

 

Usnesením č. 47

zastupitelstvo bere na vědomí aktualizovanou Směrnici č. 4 o finanční kontrole v obci Pohoří platnou od 1. 12. 2015.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 48

zastupitelstvo pověřuje starostu zadáním zpracování odborného právního náhledu se zapracováním všech problematických aspektů, které by mohly nastat ve věci dalšího postupu vymáhání finančních prostředků v hodnotě akcií Středočeské energetické a.s., který zaručí kvalifikované posouzení, jaký vhodný postup zvolit. Termín předložení návrhu je do 15. 1. 2016.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 49

zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8 se změnami v kladných hodnotách ve výši celkem 267.000 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů na 114.885 Kč, snížení rozpočtových výdajů o 153.000 Kč. Převedení uspořené částky 1.000.000 Kč z běžného na spořící účet.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 50

zastupitelstvo pověřuje starostu

1) k vyhlášení výběrových řízení v daném rozsahu:

 • vypsání výběrového řízení na rekonstrukce komunikace v lokalitě 1 na Pohoří, kde jsou investice rozděleny do několika částí – náklady obec jsou odhadovány v hodnotě cca 400.000 Kč, investor č. 1 uhradí 1 – 1,2 mil. Kč, investor č. 2 uhradí 300 – 320.000 Kč.
 • vypsání výběrového řízení na zhotovení projektu na rekonstrukci komunikace u autoservisu Danken
 • vypsání výběrového řízení na zhotovení projektu centrální komunikace na Skalsku
 • vypsání výběrového řízení na zhotovení studie na čistírnu odpadních vod v Chotouni

2) ke zpracování:

 • žádosti o dotaci na zateplení a oprava budovy č. 61 odhadovaná na 2 - 5 mil. Kč
 • zpracování studie na vybudování bytů na ubytovně v Chotouni

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 51

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.

FV na základě kontroly pokladen nezjistil nedostatky, které by měly vliv na správnost a průkaznost účetnictví.

Finanční výbor doporučuje znovu zažádat o dotaci na realizaci základní školy. Vzhledem ke špatnému technickému stavu budovy nad mateřskou školou se FV domnívá, že je nutné začít s postupnou rekonstrukcí a opětovně žádat o dotace. Z tohoto důvodu také navrhuje zastupitelstvu, aby definitivně schválilo, jak s budovou naloží.

FV doporučuje projít všechny dostupné smlouvy a v první fázi je rozdělit na aktivní a neaktivní, zpracovat souhrnnou tabulku aktivních smluv a ukládat je na jednom zabezpečeném místě.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 52

zastupitelstvo bere na vědomí, že každý člen zastupitelstva bude jmenován členem inventurní komise pro rok 2015 a bude pověřen kontrolou konkrétní oblasti inventury dle svého zaměření v problematice obce.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 53

zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení posledního rozpočtového opatření na konci roku.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

obr zasedani

 

 


 VÝPIS Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 15. 12. 2015 OD 18:00 HODIN


 

Usnesením č. 54

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Pohoří, příspěvkové organizace na rok 2016 v celkové výši 417.000 Kč, z čehož bude 140.400 Kč pokryto ze školného a 276.600 Kč bude poskytnuto transferem z rozpočtu obce. A jako závazný ukazatel náklady na energie ve výši 106.000 Kč.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 55

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Pohoří v paragrafovém znění, kdy závaznými ukazateli jsou celé kapitoly (paragrafy) ve výši rozpočtových příjmů 5.537.000 Kč, rozpočtových výdajů ve výši 10.344.000 Kč, financování - splátky jistiny úvěru ve výši 215.000 Kč. Jedná se tedy o rozpočet schodkový ve výši 4.807.000 Kč kromě financování, celková výše rozpočtu činí 5.022.000 Kč. Tento schodek bude pokryt úsporami předchozích let.

Výsledek hlasování:            Pro 6                      Proti 0                    Zdrželi se 0

 

Usnesením č. 56

Zastupitelstvo schvaluje upravenou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2015 platnou od 1. 1. 2016.

Výsledek hlasování:         Pro: 6                      Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 57

Zastupitelstvo ukládá starostovi vyžádání každoroční kontroly hospodaření z Krajského úřadu středočeského kraje po celé volební období.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 58

Zastupitelstvo

a) souhlasí s rozsahem pravomocí starosty na základě § 102 odst. 2 písm. a § 99 odst. 2 zákona o obcích

 1. 1.nakládání s finančními prostředky v rámci rozpočtu do výše 50.000 Kč bez schválení zastupitelstva, přičemž zastupitelstvo musí být o výdaji informováno neprodleně na dalším veřejném zasedání
 2. 2.souladu s § 102 odst. 2, písm. a) § 99 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje kompetenci starosty k provádění rozpočtových opatření v případě navýšení daňových a nedaňových příjmů rozpočtu a přijatých dotací bez omezení výše a nutnosti svolávat veřejné zasedání.
 3. 3.k navýšení závazného ukazatele do výše 100.000 Kč mezi jednotlivými veřejnými zasedáními. Toto navýšení musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu. 4.
 4. 4.k navýšení závazného ukazatele o částku vyšší než 100.000 Kčpřípadech, že se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo zřízené organizace.
 5. 5.případě havárií nebo stavu nouze k odvrácení možných škod nebo v případě potřeby úhrady pokud, penále a dalších nutných výdajů, kdy rozpočtové opatření je nezbytné, ale má jen formální charakter, protože výdaje musí být realizovány.
 6. 6.provedení závěrečného rozpočtového opatření 31. 12.

Výsledek hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

obr zasedani
VÝPIS ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 03. 03. 2016 OD 18:00 HODIN 


 

Usnesením č. 59

zastupitelstvo obce vydává směrnici Zásady vztahu obce Pohoří k příspěvkovým organizacím č. 18 podle ust. § 84 ods. 2 písm. h) zákona o obcích.

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


Usnesením č. 60

zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy s firmou Energomex, IČ 29042577 na vypracování energetického auditu, potřebného k podání dotace na zateplení budovy č. p. 61, dle cenové nabídky ze dne 17. 12. 2015 ve výši 72.000 Kč a schvaluje zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


Usnesením č. 61

zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy s firmou „Dotace snadno“ zastoupenou Ing. Davidem Plíštilem, IČ 66992354 o zprostředkování žádosti o dotaci a manažerském řízení přípravy projektu na akci: Zateplení MŠ v obci Pohoří – Chotouň dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP.

 

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


Usnesením č. 62

Zastupitelstvo schvaluje průběh a výsledky výběrových řízení na zakázky malého rozsahu a pověřuje starostu podpisem smluv na akci:


1. Rekonstrukce komunikace na Pohoří lokalita 1 s firmou ROBSTAV stavby, k. s. IČ 27430774 v ceně 1.547.896,04 Kč včetně DPH

2. Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace na Skalsku a v Chotouni s firmou Inženýrské a stavební práce s.r.o. v ceně 106.500 Kč včetně DPH

3. Oplocení prostoru mateřské školy v Chotouni s firmou LUKASTAV s.r.o. v ceně 163.899 Kč včetně DPH

4. Posouzení funkčnosti čistírny odpadních vod v Chotouni s firmou ASIO s.r.o. – čištění a úprava vod v ceně 58.080 Kč včetně DPH

 

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesením č. 63

zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 31 na změnu začlenění výše uvedených pozemků na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

 

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


Usnesením č. 64

zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 a to navýšení výdajové položky č. 5331 o 82.600 Kč.

 

Poměr hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0


Usnesením č. 65

zastupitelstvo projednalo zprávu starosty a právní rozbor škodní události pro částku 335.500 Kč. Škoda byla obci způsobena tím, že se obec jako vlastník 122 ks akcií v rozmezí únor 2007 – únor 2011 nepřihlásila k výplatě této částky za akcie Středočeské energetické, a.s., a to v sazbě 2.750 Kč za akcii. Dnem 01. 02. 2011 nárok obce zanikl ze zákona.

Na základě předloženého vyjádření Kraje a analýzy JUDr. Jůzlové, se zastupitelstvo rozhoduje částku nevymáhat, protože šance na výhru soudního sporu je prakticky nulová a obec by marně vynaložila další finanční prostředky v odhadované výši minimálně 50.000,- Kč).

 

Poměr hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (M. Čížkovský)

.............................................................................................................................

obr zasedani

 

 


 VÝPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 13. 04. 2016 OD 18:00 HODIN 


 

Usnesením č. 66

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje následující program ustavujícího zasedání

Program: 1. zahájení – úvod, 2. navýšení kapacity žáků Mateřské školy Pohoří, příspěvkové organizace, 3. diskuze, 4. závěr

Poměr hlasování: Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 67

Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Pohoří, Praha – Západ, příspěvkové organizace o 4 děti na celkový počet 24 dětí.

Poměr hlasování: Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 Usnesením č. 68

Zastupitelstvo ukládá starostovi projednat s paní ředitelkou Mgr. Dupalovou podání žádosti o výjimku ze stanoveného počtu žáků mateřské školy Pohoří, Praha – Západ, příspěvkové organizace. Zároveň ukládá starostovi a ředitelce Mgr. Dupalové podat žádost o navýšení kapacity mateřské školy o 4 děti na celkový počet 24 dětí na Krajské hygienické stanici a v rejstříku škol, které provádí ministerstvo školství prostřednictvím Středočeského kraje.

Poměr hlasování: Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

   ..........................................................................................................................................

 

 

obr zasedani

 

 VÝPIS Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 23. 5. 2016 OD 18:00 HODIN 


 

 

 Usnesením č. 69

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí informace k opatrovnictví pana A. Novotného a schvaluje, aby pan M. Králík,  nadále pokračoval ve funkci opatrovníka pana Antonína Novotného.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 70

Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí zprávu z inventury pozemků a ukládá starostovi zjednat nápravu v následujících bodech

1. adresa v KN je chybně uvedena jako adresa OU Pohoří budova č. p. 51 v Chotouni, což je budova „Teraska“ naproti MŠ, zatímco úřad sídlí v budově č. p. 100 v Chotouni.

2. v inventárních seznamech nejsou parcely, na kterých stojí budovy, označené jako stavební, což může ztěžovat hledání pozemku v KN

3. nevyřešené vlastnické vztahy na obecních pozemcích parc. č. 306/7 a 306/21 v k. ú. Pohoří u Prahy na Pohoří v lokalitě Zahrádky.

Poměr hlasování:               Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 71

Zastupitelstvo ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení na zajištění okrajů komunikace kolem obory parc. č. 744 a 754/1v k. ú. Pohoří u Prahy.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 72

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že návrh č. 32 na změnu začlenění pozemků parc. č. 39/18 v k. ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

 

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 73

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že návrh č. 33 na změnu začlenění pozemků pozemku parc. č. 521 v k. ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. s tím, že bude omezena plocha na maximálně 1500 m2.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 74

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že návrh č. 34 týkající se pozemku parc. č. 562/1 v k. ú. Pohoří u Prahy – severní část na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. s tím, že změna se týká pouze části mimo zvýšenou ochranu zemědělského půdního fondu. Jedná se o začlenění do plochy občanské vybavenosti.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

 

Usnesením č. 75

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že návrh č. 35 týkající se pozemku parc. č. 469/1 v k. ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 0                     Proti: 5                   Zdržel se: 1 (M. Adamcová)

 

 

Usnesením č. 76

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. schvaluje, že návrh č. 35 týkající se pozemku parc. č. 469/1 v k. ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (M.Adamcová)

 

Usnesením č. 77

Zastupitelstvo bere na vědomí zpracovaný návrh zadání UP a ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele grafické části UP.

 

 Usnesením č. 78

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar 10.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů města Jílového.

 Usnesením č. 79

Zastupitelstvo schvaluje zřízení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pohoří.

 ....................................................................................................................................................

 

obr zasedani

 

 

 VÝPIS Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 29. 6. 2016 OD 18:00 HODIN 


 

Usnesením č. 80

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Pohoří, příspěvkové organizace za rok 2015 v předloženém znění a skladbě.

Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 81

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Pohoří za rok 2015 v předloženém znění a skladbě s tím, že bylo přijato následující nápravné opatření:

Účetní obce opravila chybu ve výkazu zisku a ztrát dne 15. 6. 2016. Finanční výbor v součinnosti s účetní obce provede k 31. 12. 2016 kontrolu účtu 551 - odpisy dlouhodobého majetku - před odesláním Výkazu zisku a ztráty do CSÚIS.

Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 82

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Pohoří za rok 2015 s výhradou vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření obce ze strany KÚ. Obec vykázala ve Výkazu zisku a ztráty na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku (současně i na účtech 071, 078) zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 4 239 tis. Kč i když je zřejmé s ohledem na složení a data pořízení tohoto majetku, že vykázaný zůstatek neodpovídá skutečnosti.

Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 83

Zastupitelstvo souhlasí s výší odměny neuvolněných zastupitelů podle nařízení vlády o odměnách ze dne 1. 4. 2015 za výkon funkce členům zastupitelstev

Předseda výborů a komisí:               1 621,- Kč

Členové výborů a komisí: 1 291,- Kč

 Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 ..........................................................................................................................................

 

 

obr zasedani

 


 VÝPIS Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 11. 7. 2016 OD 18:00 HODIN 


 

Usnesením č. 84

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje navýšení odměn podle přílohy 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platné od
1. 1. 2016, a to s platností od července 2016.

Předsedové a členové výborů a komisí – 100 % odměny

Starosta a místostarosta – 80 % odměny

Poměr hlasování:            Pro: 5                     Proti: 0                   Zdržel se: 1 (J. Novotný)

 

Usnesením č. 85

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 36 na změnu začlenění pozemků parc. č. 134, 720/1 a 720/8 v k. ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb. s tím, že na pozemku č. 720/8 bude začleněn do smíšeného území bydlení a rekreace (BR) a bude zde umožněna v budoucnosti stavba rodinného domu. Pozemky parc. č. 134 a 720/1 budou dále využívány jako zahrádky s drobným hospodářstvím (ZH).               

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 86

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 37 na změnu začlenění pozemků pozemku parc. č. 227 a 228 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro:                        Proti: 6                   Zdržel se: 0

 

 Usnesením č. 87

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 37 týkající se pozemků parc. č. 227 a 228 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

 Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 88

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 38 týkající se pozemku parc. č. 222/3 v k.ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 0                     Proti: 6                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 89

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 38 týkající se pozemku parc. č. 222/3 v k.ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 90

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 39 týkající se pozemku parc. č. 223/11 v k.ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 0                     Proti: 6                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 91

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 39 týkající se pozemku parc. č. 223/11 v k.ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 nebude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 

Usnesením č. 92

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 40 týkající se pozemku parc. č. 544/4 v k.ú. Pohoří u Prahy na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Poměr hlasování:            Pro: 6                     Proti: 0                   Zdržel se: 0

 ...............................................................................................................................................................................

 

 

obr zasedani

 


 VÝPIS Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 26. 9. 2016 OD 18:00 HODIN 


 
Usnesením č. 93

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy VN SPORT s.r.o. provést na vlastní náklady úpravy kolem nástupiště vleků dle projektu na obecním pozemku parc. č. 243/1 v k. ú. Pohoří u Prahy, který má firma v dlouhodobém pronájmu.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                se zdržel: 0

 

Usnesením č. 94

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypracovanou studii funkčnosti čistírny odpadních vod v Chotouni a 3 návrhy řešení pro odstranění nedostatků stávajícího stavu čistírny.

Průběh hlasování:              pro: 6                       proti: 0                                zdržel se: 0

 

Usnesením č. 95

Zastupitelstvo obce Pohoří v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. souhlasí, že návrh č. 41 na změnu začlenění pozemků parc. č. 754/6 a 30/9 na pořízení ÚP dle přílohy č. 3/1 bude projednáván v rámci pořizování ÚP obce Pohoří podle zákona 183/2006 Sb.

Průběh hlasování:              pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 96

a) ZO Pohoří bere na vědomí vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu Zadání ÚP Pohoří, jak je uvedeno v tabulce (příloha Zadání ÚP Pohoří).

Průběh hlasování:             pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 0

 

b) ZO Pohoří příslušné podle § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon) schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona Zadání ÚP Pohoří, které je přílohou tohoto usnesení.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 97

Zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ na projektanta ÚP Pohoří po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání.

Průběh hlasování:              pro: 3                     proti: 0                   zdržel se: 3 (Ing. Adámková, M. Adamcová, J. Novotný)

Usnesení č. 97 nebylo přijato.

Nebyla splněna podmínka nadpoloviční většiny hlasů pro schválení usnesení.

 

Usnesením č. 98

Zastupitelstvo obce Pohoří souhlasí, že se vzdá předkupního práva na chatu č. ev. 360 postavené na st. parcele č. 398/5 v k. ú. Pohoří u Prahy ve vlastnictví obce Pohoří.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 99

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byla cena za publikace 90. let obce Pohoří stanovena na 100 Kč za kus.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 100

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byl zaměřen pozemek parc. č. 735/1 - účelová komunikace – v k. ú. Pohoří u Prahy.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 101

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem nebytových prostor (2 místnosti) na Pohoří č. p. 8 novému nájemci, za cenu v místě a čase obvyklou tj. 15.000 Kč/rok splatnou do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 102

Zastupitelstvo obce Pohoří souhlasí s pokračováním projektu vybudování suchého poldru v lokalitě „U Komeníka“ podél Chotouňského potoka za podmínky získání 100% dotace a jednáním s majiteli dotčených pozemků.

Průběh hlasování:              pro: 6                     proti: 0                   zdržel se: 0


..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

obr zasedaniVÝPIS Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 26. 9. 2016 OD 18:00 HODIN

 


Usnesením č. 103

Zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje starostu podpisem smlouvy s Ing. arch. Bohuslavou Kolářovou, vítězkou výběrového řízení na zhotovitele Územního plánu Pohoří na základě splnění všech hodnotících kritérií za cenu 150.000 Kč.

Poměr hlasování:               pro: 2                     proti: 0                   zdržel se: 3 (M. Adamcová, J. Novotný, M. Králík)

Usnesení č. 103 nebylo přijato.

Nebyla splněna podmínka nadpoloviční většiny hlasů pro přijetí usnesení podle § 87 zákona o obcích.

 

Usnesením č. 104

Zastupitelstvo obce Pohoří ruší výběrové řízení na zhotovitele Územního plánu Pohoří.

Poměr hlasování:               pro: 5                       proti: 0                                zdržel se: 0

 

Usnesením č. 105

Zastupitelstvo obce Pohoří souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení na zhotovitele Územního plánu Pohoří jako Jednacího řízení bez uveřejnění podle § 3 Zákona č. 134/2016 Sb. za nových podmínek. A to zhotovení 3 územních plánů v posledních 5 letech a cena v maximální výši 200.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Pohoří pověřuje MVDr. Janu Paulovou vyhlášením nového výběrového řízení na zhotovitele Územního plánu Pohoří.

Poměr hlasování:               pro: 5                     proti: 0                   zdržel se: 0

 

Usnesením č. 106

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zajistil příslušné geometrické plány a smlouvy k zajištění služebností inženýrské sítě na soukromých pozemcích v k. ú. Pohoří u Prahy.

Poměr hlasování:               pro: 5                     proti: 0                   zdržel se: 0

 .........................................................................................................................................................................................

 

obr zasedaniVÝPIS Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 24. 10. 2016 OD 18:00 HODIN

 


Usnesením č. 107

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje řešení čistírny odpadních vod spočívající v rekonstrukci stávající ČOV s dostavbou další linky (varianta č. 1 dle studie – viz příloha) a vybudování jímání moči u lyžařského vleku na náklady provozovatele lyžařského vleku (varianta č. 3 dle studie – viz příloha). Zároveň zastupitelstvo ukládá starostovi vyvolat jednání s provozovatelem lyžařského vleku ohledně vybudování jímání moči přímo u jejich provozovny.

Poměr hlasování:               pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesením č. 108

1. Zastupitelstvo bere na vědomí přiznání dotace na rekonstrukci budovy školky č. p. 61.

2. Zastupitelstvo obce Pohoří bere na vědomí zprávu ing. Petry Adámkové o špatném technickém stavu ubytovny č. p. 100 a její žádost o další zvážení, zda ubytovnu nadále provozovat. Zároveň bere na vědomí návrh, aby trvale bydlící čeští občané na ubytovně dále zůstali, neboť jsou spolehlivými plátci, mají zrekonstruované pokoje včetně vlastního sociálního zázemí a jejich spotřeba energií je minimální.

3. Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje, že v termínu do konce roku 2016 rozhodne, zda bude obec ubytovnu nadále provozovat a případně za jakých podmínek.

Poměr hlasování:               pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               0

.....................................................................................................................................................................................

 

obr zasedaniVÝPIS Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 07. 11. 2016 OD 18:00 HODIN

 


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje vnitřní směrnici obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zároveň ukládá referentce paní Daňkové zajistit podpisy směrnice a založení na OÚ.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 109 bylo přijato.

Usnesení č. 110:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje přijetí dotace na projekt „Zateplení MŠ v obci Pohoří“ a zároveň ukládá starostovi zajistit zadání zakázky na administrátora dotace v souladu s novou vnitřní směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odhadovanou celkovou finanční spoluúčast obce ve výši 3 445 950,- Kč.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 110 bylo přijato.

 

Usnesení č. 111:

Zastupitelstvo obce Pohoří zamítlo žádost společnosti Posázaví o.p.s. o dotaci ve výši 18 650,- Kč. Zároveň uložilo starostovi seznámit Posázaví o.p.s. s tímto rozhodnutím prostřednictvím písemné korespondence.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 111 bylo přijato.

 

Usnesení č. 112:

Zastupitelstvo obce Pohoří ukládá starostovi ukončit stávající nájemní smlouvy s níže jmenovanými nájemníky
a připravit ke schválení nové znění nájemních smluv.

Stávající nájemníci, se kterými je nutno ukončit smlouvy:

-          manželé Adamovi

-          PhDr. Miloslav Chytráček

-          Karel Vlnas

-          Stanislav Conk

-          MUDr. Ann Karimová

Průběh hlasování:              pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               1 (Martin Čížkovský)

Usnesení č. 112 bylo přijato.

 

Usnesení č. 113:

Zastupitelstvo obce Pohoří vzalo na vědomí závěr hodnotící komise a schvaluje přidělení veřejné zakázky – zpracování Územního plánu Pohoří Ing. Arch. Bucharovi, Vestecká 350, 252 50 Vestec, IČ 16133854 v celkové ceně 154 880,- Kč. Zároveň ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy o dílo, jejíž vzor je součástí nabídky k veřejné zakázce.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 113 bylo přijato.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

obr zasedaniVÝPIS Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 30. 11. 2016 OD 18:00 HODIN

 

 

 Usnesením č. 118:

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Miroslava Králíka na funkci starosty. Mandát člena zastupitelstva obce si pan Miroslav Králík dále ponechává.

 

 Usnesením č. 119:

Zastupitelstvo schvaluje do funkce starosty obce paní ing. Petru Adámkovou.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Ing. Petra Adámková)

Usnesení č. 119 bylo přijato.

 

Usnesením č. 120:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Jiřího Novotného.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Jiří Novotný)

Usnesení č. 120 bylo přijato.

  

Usnesením č. 121:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje člena finančního výboru pana Miroslava Králíka.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Miroslav Králík)

Usnesení č. 121 bylo přijato.

 

 .........................................................................................................................................................................

 

 

obr zasedaniVÝPIS Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 06. 12. 2016 OD 18:00 HODIN

 

 

Usnesením č. 122

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2017 v celkové výši 473.000 Kč. Částka 116.000 Kč bude pokryta ze školného a 357.600 Kč transferem z rozpočtu obce. Jako závazný ukazatel rozpočtu byla stanovena částka 105.000 Kč za energie.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 123:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet pro rok 2017 následovně:

Rozpočtové příjmy: 7 892  tis. Kč.

Rozpočtové výdaje: 13 481 tis. Kč.

Financování (splátky jistiny úvěru): 227 tis. Kč

Schodek rozpočtu ve výši 5 589 tis. Kč a financování, v celkové výši 5 816 tis. Kč, budou pokryty úsporami z předchozích let, které jsou k dispozici na bankovních účtech obce.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0


Usnesením č. 124:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu a ukládá referentce Marcele Daňkové zajistit odeslání na Ministerstvo vnitra ČR k právnímu posouzení a vyvěšení na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce od 7. 12. 2016. Kopie Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Průběh hlasování:              pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               1 (M. Králík)


Usnesením č. 125

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje cenu vodného 40,08 Kč bez DPH a cenu stočného 37,82 Kč bez DPH (aktuálně DPH 15%) s platností od 1. 1. 2017.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0      

      

Usnesením č. 126:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje od 1. 1. 2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a místostarosty ve výši 80 % z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.).

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 127:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného předsedy finančního nebo kontrolního výboru v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0


Usnesením č. 128:

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření opatření č. 7/2016. Rozpočtové výdaje budou navýšeny
o 34 000 Kč. Změna se týká paragrafu 6171, položka 5137 navýšena o 28 000,- Kč a položka 5042 navýšena o 6 000,- Kč.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 129:

Obecní zastupitelstvo schvaluje starostce ing. Petře Adámkové provést závěrečné rozpočtové opatření k datu 31. 12. bez nutnosti svolávání veřejného zasedání s platností do konce volebního období.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

 

 

obr zasedaniVÝPIS Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 07. 11. 2016 OD 18:00 HODIN


 

 Usnesení č. 109:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje vnitřní směrnici obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zároveň ukládá referentce paní Daňkové zajistit podpisy směrnice a založení na OÚ.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 109 bylo přijato.

 

Usnesení č. 110:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje přijetí dotace na projekt „Zateplení MŠ v obci Pohoří“ a zároveň ukládá starostovi zajistit zadání zakázky na administrátora dotace v souladu s novou vnitřní směrnicí obce k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odhadovanou celkovou finanční spoluúčast obce ve výši 3 445 950,- Kč.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 110 bylo přijato.

 

Usnesení č. 111:

Zastupitelstvo obce Pohoří zamítlo žádost společnosti Posázaví o.p.s. o dotaci ve výši 18 650,- Kč. Zároveň uložilo starostovi seznámit Posázaví o.p.s. s tímto rozhodnutím prostřednictvím písemné korespondence.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 111 bylo přijato.

 

Usnesení č. 112:

Zastupitelstvo obce Pohoří ukládá starostovi ukončit stávající nájemní smlouvy s níže jmenovanými nájemníky
a připravit ke schválení nové znění nájemních smluv.

Stávající nájemníci, se kterými je nutno ukončit smlouvy:

-          manželé Adamovi, oba bytem Budějovická 862/52, 140 00 Praha 4

-          PhDr. Miloslav Chytráček, bytem Severovýchodní II 1485/52, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

-          Karel Vlnas, bytem Viklefova 1605/17, 130 00 Praha Žižkov

-          Stanislav Conk, bytem Jílovská 420/33, 140 00 Praha 4 a Jana Křehnáčová, bytem Pohoří – Skalsko 277E, 254 01 Jílové u Prahy

-          MUDr. Ann Karimová, bytem Počernická 388/78, 108 00 Praha 10 – Malešice

Průběh hlasování:              pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               1 (Martin Čížkovský)

Usnesení č. 112 bylo přijato.

 

Usnesení č. 113:

Zastupitelstvo obce Pohoří vzalo na vědomí závěr hodnotící komise a schvaluje přidělení veřejné zakázky – zpracování Územního plánu Pohoří Ing. Arch. Bucharovi, Vestecká 350, 252 50 Vestec, IČ 16133854 v celkové ceně 154 880,- Kč. Zároveň ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy o dílo, jejíž vzor je součástí nabídky k veřejné zakázce.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 113 bylo přijato.

 

Usnesení č. 114:

Obecní zastupitelstvo schvaluje k 30. 11. 2016 ukončení provozování větší části ubytovny s výjimkou pokojů 101, 103 a 104 z důvodu havarijního stavu elektroinstalace. Zároveň obecní zastupitelstvo ukládá starostovi vyzvat ubytované k vyklizení a opuštění pokojů.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 114 bylo přijato.

 

Usnesení č. 115:

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi oslovit firmu Elektroinstalace – Aleš Kozel ve věci posouzení a bližší specifikace stávající elektroinstalace v prostorách obecního úřadu a pokojů č. 101, 103 a 104. V případě, že nebude možno adekvátně řešit novou elektroinstalaci v pokojích 101, 103 a 104, budou ubytovaní vyzvání k vyklizení pokojů v termínu nejpozději do 31. 3. 2017.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 115 bylo přijato.

 

Usnesení č. 116:

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi sjednat informativní schůzku se zástupcem firmy ASIO, spol. s r.o. (zhotovitelem studie na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Chotouni). Na schůzku budou v dostatečném předstihu (nejméně 1 týden) přizvání všichni zastupitelé, členové stavební komise a provozovatel lyžařského vleku.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 116 bylo přijato.

 

Usnesení č. 117:

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi sjednat informativní schůzku se zástupcem firmy VHS Benešov, s.r.o. ve věci projednání plnění stávající smlouvy na provozování vodovodu a kanalizace. Na schůzku budou v dostatečném předstihu (nejméně 1 týden) přizvání všichni zastupitelé.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesení č. 117 bylo přijato.


 obr zasedani

 

VÝPIS Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 30. 11. 2016 OD 18:00 HODIN

 

  Usnesením č. 118:

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci pana Miroslava Králíka na funkci starosty. Mandát člena zastupitelstva obce si pan Miroslav Králík dále ponechává.

 

 

Usnesením č. 119:

Zastupitelstvo schvaluje do funkce starosty obce paní ing. Petru Adámkovou.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Ing. Petra Adámková)

Usnesení č. 119 bylo přijato.

 

Usnesením č. 120:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Jiřího Novotného.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Jiří Novotný)

Usnesení č. 120 bylo přijato.

  

Usnesením č. 121:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje člena finančního výboru pana Miroslava Králíka.

Průběh hlasování: pro: 6                   proti: 0                   zdržel se: 1 (Miroslav Králík)

Usnesení č. 121 bylo přijato.

   

 

 


 

 

obr zasedani

 Výpis usnesení 17. veřejného zasedání konaného dne 6. 12. 2016 od 18:00 hodin 


 

 

 

 Usnesením č. 122

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2017 v celkové výši 473.000 Kč. Částka 116.000 Kč bude pokryta ze školného a 357.600 Kč transferem z rozpočtu obce. Jako závazný ukazatel rozpočtu byla stanovena částka 105.000 Kč za energie.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 123:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet pro rok 2017 následovně:

Rozpočtové příjmy: 7 892  tis. Kč.

Rozpočtové výdaje: 13 481 tis. Kč.

Financování (splátky jistiny úvěru): 227 tis. Kč

Schodek rozpočtu ve výši 5 589 tis. Kč a financování, v celkové výši 5 816 tis. Kč, budou pokryty úsporami z předchozích let, které jsou k dispozici na bankovních účtech obce.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesením č. 124:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu a ukládá referentce Marcele Daňkové zajistit odeslání na Ministerstvo vnitra ČR k právnímu posouzení a vyvěšení na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce od 7. 12. 2016. Kopie Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Průběh hlasování:              pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               1 (M. Králík)

Usnesením č. 125

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje cenu vodného 40,08 Kč bez DPH a cenu stočného 37,82 Kč bez DPH (aktuálně DPH 15%) s platností od 1. 1. 2017.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0            

Usnesením č. 126:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje od 1. 1. 2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a místostarosty ve výši 80 % z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.).

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 127:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného předsedy finančního nebo kontrolního výboru v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0


Usnesením č. 128:

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření opatření č. 7/2016. Rozpočtové výdaje budou navýšeny
o 34 000 Kč. Změna se týká paragrafu 6171, položka 5137 navýšena o 28 000,- Kč a položka 5042 navýšena o 6 000,- Kč.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 129:

Obecní zastupitelstvo schvaluje starostce ing. Petře Adámkové provést závěrečné rozpočtové opatření k datu 31. 12. bez nutnosti svolávání veřejného zasedání s platností do konce volebního období.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

 

Výpis usnesení 17. veřejného zasedání konaného
dne 6. 12. 2016 od 18:00 hodin

 

 

 

 

Usnesením č. 122

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2017 v celkové výši 473.000 Kč. Částka 116.000 Kč bude pokryta ze školného a 357.600 Kč transferem z rozpočtu obce. Jako závazný ukazatel rozpočtu byla stanovena částka 105.000 Kč za energie.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 123:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje rozpočet pro rok 2017 následovně:

Rozpočtové příjmy: 7 892  tis. Kč.

Rozpočtové výdaje: 13 481 tis. Kč.

Financování (splátky jistiny úvěru): 227 tis. Kč

Schodek rozpočtu ve výši 5 589 tis. Kč a financování, v celkové výši 5 816 tis. Kč, budou pokryty úsporami z předchozích let, které jsou k dispozici na bankovních účtech obce.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

Usnesením č. 124:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu a ukládá referentce Marcele Daňkové zajistit odeslání na Ministerstvo vnitra ČR k právnímu posouzení a vyvěšení na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce od 7. 12. 2016. Kopie Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Průběh hlasování:              pro:         6                             proti:       0                             zdržel se:               1 (M. Králík)

Usnesením č. 125

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje cenu vodného 40,08 Kč bez DPH a cenu stočného 37,82 Kč bez DPH (aktuálně DPH 15%) s platností od 1. 1. 2017.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0            

Usnesením č. 126:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje od 1. 1. 2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a místostarosty ve výši 80 % z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.).

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 127:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, neuvolněného předsedy finančního nebo kontrolního výboru v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0


Usnesením č. 128:

Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření opatření č. 7/2016. Rozpočtové výdaje budou navýšeny
o 34 000 Kč. Změna se týká paragrafu 6171, položka 5137 navýšena o 28 000,- Kč a položka 5042 navýšena o 6 000,- Kč.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

Usnesením č. 129:

Obecní zastupitelstvo schvaluje starostce ing. Petře Adámkové provést závěrečné rozpočtové opatření k datu 31. 12. bez nutnosti svolávání veřejného zasedání s platností do konce volebního období.

Průběh hlasování:              pro:         7                             proti:       0                             zdržel se:               0

 

 

obr zasedani

 
 

Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání konaného dne 25. 01. 2017 od 18:00 hodin


 

 

 


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi účastníky: Obec Pohoří a ROBSTAV stavby k. s., se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek, IČ 27430774 ze dne 18. 4. 2016 včetně jejího dodatku č. 1 ze dne
31. 8. 2016.) Zároveň zastupitelstvo ukládá starostce zajistit podpis dodatku č. 2 ke smlouvě (návrh dodatku je nedílnou součástí tohoto zápisu).

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 130 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce na investiční akci „Rekonstrukce komunikace na Pohoří – lokalita 1“ v celkové výši 91 348,95 Kč dle cenových kalkulací a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi účastníky: Obec Pohoří a ROBSTAV stavby k. s., se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek, IČ 27430774 ze dne 18. 4. 2016 včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016.) Zároveň zastupitelstvo ukládá starostce zajistit převod platby na bankovní účet firmy ROBSTAV stavby k. s. (kopie faktury a rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto zápisu).

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 131 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu na investiční akci „Rekonstrukce místní komunikace ve Skalsku“. Termín realizace zakázky je do konce roku 2017. Zároveň zastupitelstvo ukládá starostce zajistit zveřejnění výzvy na úřední desce.

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 132 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu transferu finančních prostředků Mateřské škole Pohoří od obce Pohoří na částku 357 000 Kč.

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 133 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 134

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině, již se zřizuje Mateřské škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace. S platností od 1. 1. 2017 majetek ve vlastnictví obce předaný do správy příspěvkové organizace v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetně odepisuje zřizovatel.

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 134 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu nájemného za pozemky se stavbou na 10 Kč/m2/rok a u pozemků, které jsou pronajaty samostatně 8 Kč/m2/rok s platností od 1. 2. 2017.

 

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 135 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 136:

Zastupitelstvo obce Pohoří schvaluje nové nájemní smlouvy na pozemky a ukládá starostce zajistit podpisy (návrh nájemní smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu).

Stávající nájemníci, se kterými je nutno uzavřít nové smlouvy:

-          Klára Křížová, bytem Zelená 1746/24, 160 00 Praha 6 - Dejvice

-          PhDr. Miloslav Chytráček, bytem Severovýchodní II 1485/52, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

-          Karel Vlnas, bytem Viklefova 1605/17, 130 00 Praha Žižkov

-          Stanislav Coňk, bytem Jílovská 420/33, 140 00 Praha 4 a Jana Křehnáčová, bytem Pohoří – Skalsko 277E, 254 01 Jílové u Prahy

-          MUDr. Ann Karimová, bytem Počernická 388/78, 108 00 Praha 10 – Malešice

Průběh hlasování:      pro:      6                      proti:    0                      zdržel se:        0

Usnesení č. 136 bylo přijato.

 

 

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměny zastupitele bývalému starostovi M. Králíkovi ode dne rezignace na funkci starosty a současně vyplacení odstupného ve výši 3 měsíčních odměn starosty.

Průběh hlasování:      pro:      5                      proti:    0                      zdržel se:        1 (M. Králík)

Usnesení č. 137 bylo přijato.

 

 

 

obr zasedani

 

 


 

 

VÝPIS Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE POHOŘÍ KONANÉHO DNE 29. 03. 2017 OD 18:00 HODIN

Usnesením č. 138

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od paní MN, a ukládá starostce zajistit podpis smlouvy a podat návrh na vklad u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ.

Předmětem daru jsou pozemky v k. ú. Pohoří u Prahy zapsány na LV č. 780 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -západ:

p. č. 39/18 o výměře 372 m2 – orná půda,

p. č. 39/13 o vým

ěře 1062 m2 – ostatní plocha,

 

p. č. 39/17 o výměře 148 m2 – ostatní plocha,

p. č. 40/4 o výměře 22 m2 – ostatní plocha,

p. č. 43/6 o výměře 33 m2 – ostatní plocha

p. č. 289/1 o výměře 1610 m2 - orná půda

 

Na pozemcích p. č. 43/6, p. č. 39/17 a p. č. 289/1 je zapsáno věcné břemeno práva chůze a jízdy po celých pozemcích pro vlastníka nemovitostí: dům čp. 36, dále pozemek st p. č. 624, p. č. 39/8, p. č. 39/10, p. č. 40/1 a p. č. 43/5, a to na základě smlouvy ze dne 10. 05. 2013 uzavřené mezi dárcem a MP a MP. Na pozemku p. č. 39/13 je zapsáno věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. pro zřízení a provozování distribuční soustavy podle GP 553-2238/2009 dle smlouvy ze dne 25. 05. 2010 uzavřené mezi dárcem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425.

Výše uvedené pozemky obec přijímá včetně věcných břemen.

 

Usnesením č. 139

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. Rozpočtové příjmy budou navýšeny o 1 056 328,- Kč, rozpočtové výdaje budou navýšeny o 838 000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo ukládá starostce zajistit zapracování do účetnictví v měsíci březnu 2017.

 

 

Usnesením č. 140

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor zasedací místnosti v budově č. p. 100 v Chotouni za účelem konání občanské prodejní akce - bazaru dětského oblečení a sportovního vybavení. Při akci je možno využívat zasedací místnost, WC v prvním patře budovy a kuchyňku. Osobou odpovědnou za pořádání bude paní MA. Zároveň zastupitelstvo ukládá starostce zajistit podpis dohody o podmínkách užití prostor, předání klíčů apod.

 

Usnesením č. 141

Zastupitelstvo obce schvaluje změny nastavení služeb u mobilního operátora O2 Czech Republic a.s. spočívající ve změně tarifů u jednotlivých čísel a uzavření dohody o poskytnutí slevy.

 

Usnesením č. 142

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci směrnice č. 18 Vztah obce Pohoří k příspěvkovým organizacím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Čer 21, 2018